วิทยาศาสตร์ “Science“ มาจากคำว่า Scientic ในภาษาลาติน แปลว่า ความรู้ (Knowledge) ฉะนั้น วิทยาศาสตร์คือ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ธรรมชาติที่มนุษย์ สะสมมาแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่า วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ที่มีระบบและจัดไว้อย่างมีระเบียบแบบแผนโดยทั่วไปกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (The Process of Science) ประกอบด้วย 

       - ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 

       - เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude) 

Cr : Youtube chanel - Kru Lookpoo

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม.pdf
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์.pdf
การแยกสารจากใบเตย (1).pdf
เซลล์ ม.1.pdf
แรงและการเคลื่อนที่.pdf
ชีพจร.pdf